Υπολoγισμός Διόρθωσης Συντελεστή Ισχύος(συνφ)

Τρέχον συνφ
Επιθυμητό συνφ
Ισχύς Εγκατάστασης(kW)
 Οδηγίες

  1. Επιλέξτε την τρέχουσα τιμή του συντελεστή ισχύος.
  2. Επιλέξτε την επιθυμητή τιμή του συντελεστή ισχύος.
  3. Εισάγετε την ισχύ της εγκατάστασης ή του φορτίου.
  4. Πατήστε υπολογισμός.

Ο υπολογισμός χρησιμοποιεί την απλή μέθοδο υπολογισμού διόρθωσης του συντελεστή ισχύος, μέσω πίνακα εκτίμησης της πυκνωτικής μονάδας σε kVAR ανά kW φορτίου.